08 maio 2011

Gato Libre | Kuro | 2008

Tracks
Sunny Spot
Patrol
Battle
Reconcile
Together
Beyond
Kuro.

Personal
Natsuki Tamura | trumpet
Satoko Fujii | accordion
Kazuhiko Tsumura | guitar
Norikatsu Koreyasu | bass

sendspace.com

Gracias a IGNOTO TRANSVERSAL

1 comentário: